Säännöt

1 §

Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Raino Kukkosen 70-vuotissäätiö sr, kotipaikka Kouvola.

 2 §

Tarkoitus

Säätiön ensisijaisena tarkoituksena on kannustaa ja tukea nuoria yritystoimintaan Kouvolan alueella. Lisäksi säätiö edistää ja rohkaisee keksintötoimintaa, sekä tukee nuorten liikunnallista harrastustoimintaa.

3 §

Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö luo edellytyksiä ja voi harjoittaa seuraavaa toimintaa:

– Säätiö jakaa stipendejä ja apurahoja yritystoiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille eri oppilaitoksissa, kuten lukioissa, ammattikorkeakouluissa, ammattiopistoissa tai vastaavissa.

– Säätiö voi myöntää avustuksia Kouvolan alueella toimiville nuorille yrittäjille, ja sellaisten tilaisuuksien järjestäjille, missä kannustetaan alueen nuoria yrittäjyyteen.

– Avustukset ja palkinnot kohdistetaan ensisijaisesti sellaiseen yritystoimintaan, missä yrityksen tuotteet tai palvelut myydään Kouvolan alueen ulkopuolelle.

– Säätiö voi osallistua yrityksille suunnattuihin innovaatiohankkeisiin.

– Säätiö voi myöntää palkinnon innovatiiviselle nuorelle kouvolalaiselle yrittäjälle, jonka yrityksellä on alueella työllistävä vaikutus.

– Säätiö edistää ja rohkaisee keksintötoimintaa, joka on hyödyksi alueen yrityksille, ja vahvistaa yritysten kilpailukykyä.

– Säätiö myöntää tukea nuorten liikunnalliseen harrastustoimintaan.

4 §

Peruspääoma

Säätiön peruspääomaksi säätiön perustaja luovuttaa perustamiskirjassa mainitun rahallisen sijoituksen.

Säätiö saa ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä, ja kartuttaa omaisuuttaan muilla vastaavilla tavoilla.

Säätiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, osakkeita ja muita arvopapereita, sekä harjoittaa liike- ja sijoitustoimintaa. 

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla ja käytettävä säätiön tarkoitusta vastaavaan toimintaan.

5 §

Hallitus

Säätiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Säätiön perustaja valitsee hallituksen jäsenet ensimmäiselle toimikaudelle, sen jälkeen hallitus täydentää itse itseään. Tavoite on, että vähintään yksi hallituksen jäsenistä edustaa säätiön perustajan, Raino Kukkosen jälkeläistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen jäsenille maksetaan kohtuullinen kokouspalkkio, ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä. 

6 §

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaikista hallituksen jäsenistä. Yhden läsnä olevista tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti, sähköpostilla tai muulla luotettavalla tavalla vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan samalla tavalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan tehdyt päätökset ja mahdolliset äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa allekirjoittajaksi valittu jäsen.

7 §

Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastaja on tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan toimeensa toistaiseksi.

8 §

Vuosikokous

Hallituksella on vuosikokous, joka pidetään kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa

– päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä

– päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle

– päätetään kokouspalkkiosta, sekä kulu- ja muista korvauksista

– valitaan tilintarkastaja

– päätetään hallituksen jäsenmäärä, valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

9 §

Asiamies

Säätiöllä voi olla asiamies. Asiamiehen valitsee ja hänen tehtävistään päättää hallitus. Asiamies voi olla hallituksen ulkopuolinen henkilö tai yksi hallituksen jäsenistä.

10 §

Säätiön edustaminen

Säätiön nimen kirjoittavat säätiön hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myöntää säätiön asiamiehelle oikeuden edustaa säätiötä.

11 §

Sääntöjen muuttaminen, säätiön purkaminen tai selvitystilaan asettaminen

Säätiölaissa mainituin edellytyksin säätiön sääntöjä voidaan muuttaa.

Säätiö voidaan purkaa tai asettaa selvitystilaan. Sääntöjen muuttaminen, säätiön purkaminen tai selvitystilaan asettaminen edellyttää vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen kaikista jäsenistä kannattaa muutosta, purkamista tai selvitystilaan asettamista. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Jos säätiö puretaan, säätiön varat käytetään säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.